TP. Lào Cai, Lào Cai: Ban hành nghị quyết về giám sát phát triển đô thị 

Xem với cỡ chữ

Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Khóa XIX đã ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị thành phố Lào Cai đến năm 2020. Nghị quyết HĐND giao cho UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau giám sát còn khó khăn, bất cấp. Điển hình như: Xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch thực hiện hàng năm đối với các nội dung theo Quyết định số 1766/QĐ- UBND, ngày 18.6.2018 của UBND tỉnh về Phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Lào Cai giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030; coi đây là kế hoạch quan trọng của UBND thành phố về thực hiện các nhiệm vụ phát triển đô thị theo tiêu chuẩn đo thị loại I. Giao UBND thành phố báo cáo tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình để chủ động, triển khai các dự án được thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư xây dựng đô thị theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; quan tâm quy hoạch, xây dựng khu đô thị kiểu mẫu, quy hoạch bãi đỗ xe, đáp ứng tiêu chuẩn khu đô thị loại I…

VĂN HỢP