TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh: Rà soát, cho ý kiến vào một số nội dung chuyên đề tại các nghị quyết HĐND  

Xem với cỡ chữ

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Khóa VI sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ 25 - 26.12.2019). Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến vào 16 báo cáo và 4 tờ trình trên các lĩnh vực. Ngoài các tờ trình thường lệ, HĐND thị xã sẽ xem xét bầu bổ sung Ủy viên UBND Khóa VI; rà soát, cho ý kiến vào một số nội dung chuyên đề tại các nghị quyết HĐND đã ban hành trên các lĩnh vực. Thường trực HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã, các ngành liên quan chuẩn bị đúng tiến độ, nhất là các tài liệu phục vụ đại biểu HĐND thị xã TXTC trước kỳ họp. Đối với các văn bản trình thẩm tra và trình kỳ họp, đề nghị UBND thị xã, các ngành ngoài bảo đảm tiến độ cần chú ý nâng cao chất lượng nội dung báo cáo trình kỳ họp. Thường trực HĐND thị xã cũng đã thống nhất lịch TXCT trước kỳ họp từ ngày 3 - 7.12.

BÌNH NGUYÊN