Nhịp cầu

Ưu tiên cộng đồng dân cư đủ năng lực thi công 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật trong đấu thầu, chỉ định thầu các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết 30a và Chương trình 135, Quyết định số 293/QĐ-TTg của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã mang lại những kết quả nổi bật. Theo đó, thông qua việc đấu thầu, các nhà thầu được lựa chọn trúng thầu đã bảo đảm tư cách pháp nhân hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, có hồ sơ dự thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật và tài chính theo quy định. Đối với các tổ đội thi công/nhóm thợ tại địa phương có quy chế và người đứng đầu trên cơ sở tự nguyện, cùng mục đích, tạo được việc làm cho người lao động tại địa phương, đặc biệt là lao động người dân tộc thiểu số, lao động nữ. Việc thực hiện đúng pháp luật trong đấu thầu đã tiết kiệm được nguồn vốn đáng kể trong đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, qua giám sát nội dung này, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong đấu thầu, chỉ thầu các công trình xây dựng tại các xã vùng III và thôn đặc biệt khó khăn. Đó là: Một số xã chủ đầu tư còn hạn chế nhất định về năng lực thực hiện hồ sơ, quy trình mời thầu, vì vậy Tổ giúp việc của huyện phải hỗ trợ nhiều khâu mới bảo đảm triển khai thực hiện quy trình mời thầu theo đúng quy định. Việc cạnh tranh về giá trong đấu thầu rộng rãi còn thấp. Công tác quản lý và thực hiện hợp đồng sau đấu thầu, chỉ thầu của một số gói thầu chưa tuân thủ các quy định của hồ sơ mời thầu; cam kết của nhà thầu trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã được Chủ đầu tư và nhà thầu ký kết. Tiến độ thi công của một số công trình còn chậm so với kế hoạch; năng lực tài chính, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, thiết bị máy móc bố trí cho công trình của một số gói thầu tại các đơn vị chưa thực sự được bảo đảm như cam kết của nhà thầu; việc giám sát của cộng đồng người dân đối với một số công trình thực hiện trên địa bàn có nơi còn hạn chế nhất định.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc đấu thầu, Ban Dân tộc HĐND tỉnh kiến nghị việc tăng cường kiểm tra các hồ sơ tham gia đấu thầu đối với các công trình mời thầu rộng rãi, bảo đảm các nhà thầu nộp hồ sơ tham gia đấu thầu phải có hoạt động độc lập về pháp lý và về tài chính với nhà thầu khác, tránh tình trạng nhà thầu thực hiện “thông thầu”, không bảo đảm tính khách quan. Đối với việc chỉ định thầu, xét thầu, đề nghị UBND các huyện tiếp tục chỉ đạo Tổ giúp việc huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã tổ chức lựa chọn nhà thầu. Lựa chọn nhà thầu tham gia thi công công trình phải bảo đảm các tiêu chí về dự thầu, xét thầu; ưu tiên các tổ nhóm tham gia dự thầu là tổ đội thi công ở địa phương, là cộng đồng dân cư có đủ năng lực thi công và cam kết huy động được nhiều lao động địa phương thực hiện thi công công trình. Trong đó, có lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ nhiều hơn. Việc xếp hạng nhà thầu và công bố công khai nhà thầu trúng thầu phải có đầy đủ các thành phần của xã, đại diện nhà thầu tham gia đấu thầu và có đại diện cộng đồng thôn có công trình đầu tư, hưởng lợi chứng kiến.

HÀ THIỆP

Video New - Đại biểu - cử tri