Vĩnh Phúc: Đôn đốc giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp 

Xem với cỡ chữ

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết KNTC của công dân tại Thanh tra tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận: Đơn vị đã thực hiện đúng quy định về công tác tiếp công dân; kịp thời nắm tình hình, theo dõi chỉ đạo công tác giải quyết KNTC ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở; đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận trong giải quyết KNTC. Từ ngày 1.1.2017 - 31.7.2019, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp hơn 15.000 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý hơn 9.300 đơn thư các loại, trong đó tỷ lệ giải quyết đơn thư KNTC đủ điều kiện đạt 83,9%… Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, tồn tại trong thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; hạn chế trong quá trình tiếp nhận và phân loại đơn thư ở cấp cơ sở, nguyên nhân, giải pháp khắc phục...

Đoàn giám sát đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC ngay từ cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tích cực xem xét, đôn đốc giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài...

DIỆU THẢO