Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

Xác định nhu cầu vốn đang bị ngược quy trình