Yêu cầu cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác 

Xem với cỡ chữ
Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2020, TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tiếp tục rà soát, cắt giảm bảo đảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020. UBND thành phố cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường thanh - kiểm tra quản lý, sử dụng tài sản công…