Cụ thể hóa trường hợp đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 23.10, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).