“Chìa khóa” nâng cao chất lượng hợp tác xã

Bên cạnh một số mặt tích cực, việc phát triển kinh tế tập thể và xây dựng mô hình hợp tác xã điểm của tỉnh Long An còn một số điểm nghẽn như công tác giám sát, hỗ trợ hợp tác xã ở một số huyện chưa được thực hiện thường xuyên; nhận thức về hợp tác xã và lợi ích của các tổ chức hợp tác xã chưa đầy đủ, thống nhất; năng lực tổ chức sản xuất của các hợp tác xã còn hạn chế… Do đó, để kinh tế tập thể và hợp tác xã phát huy hết vai trò trong nền nông nghiệp hiện đại, cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự chủ động của thành viên hợp tác xã.