Cơ sở xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

Tham gia thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá Dự án Luật sẽ góp phần quan trọng phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cũng tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Bộ công cụ phục vụ quản lý, điều hành ở các cấp chính quyền địa phương - đó là Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Hai đề án, một mục tiêu

Một nội dung đáng chú ý tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa X là phiên giải trình về các vấn đề bảo đảm phát triển bền vững của địa phương, lãnh đạo tỉnh và các "tư lệnh" ngành đã giải trình rõ ràng, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể. Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh: UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó, quyết liệt thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với Đề án Hậu Giang xanh.