Định kỳ 5 năm rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương định kỳ 5 năm rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP), báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước. Đánh giá lại quy mô GDP trong quá trình biên soạn số liệu GDP và lập hệ thống tài khoản quốc gia là công việc thường xuyên và định kỳ ở mỗi quốc gia.

Lựa chọn phù hợp

Các dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng và hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Hai tới. Nhưng do một số cơ chế, chính sách chưa được quy định pháp luật điều chỉnh, có ảnh hưởng rộng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền và gợi mở thay đổi phạm vi áp dụng để phù hợp với điều kiện thực thi hiện nay.

Tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam (1954 - 1975), sự ra đời và hoạt động hiệu quả của “Đường Hồ Chí Minh trên biển” (1961 - 1975) là nhân tố góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở “Đường Hồ Chí Minh trên biển” (23.10.1961 - 23.10.2021), chúng ta thêm một lần ôn lại chiến tích anh hùng mà thế hệ cha anh đã lập được, đồng thời qua đó khẳng định tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trước thử thách ngặt nghèo của lịch sử.

Bài 2: Từ suy thoái về tư tưởng chính trị tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là bước chuyển ngắn

Sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mọc ra và phát tác rất nguy hiểm, dưới mọi hình thức và mức độ, chúng gặm nhấm bản chất giai cấp công nhân, làm cho Đảng đánh mất vị trí và vai trò tiên phong của người lãnh đạo...

Tư tưởng chính trị - “mặt trận” luôn nóng bỏng

TS. Bùi Ngọc Thanh -Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Bài 1: Nhận diện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng

LTS: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, trong điều kiện hội nhập quốc tế, đội ngũ cán bộ, đảng viên nếu không vững vàng về chính trị, không thống nhất về tư tưởng, không trong sạch về đạo đức, lối sống, không kiên định về hành động... nhất định không đảm đương được nhiệm vụ, toàn Đảng không thể đứng vững, chế độ ta bị đe dọa. Vì vậy, ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quét sạch tham nhũng, chủ nghĩa đầu hàng… trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... là việc rất cấp bách và rất quan trọng, mệnh hệ tới sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ ta, là công việc và danh dự của dân tộc ta. Đó là tư tưởng hành động của những quyết sách của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII, là nguyện vọng của Nhân dân. Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu chủ đề “Thanh trừ suy thoái, ‘tự chuyển hóa”; quét sạch tham nhũng, chủ nghĩa đầu hàng

Rút ngắn thời gian nhưng phải bảo đảm chất lượng

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Những tác động của đại dịch khiến tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Chúng ta phải cố gắng, nỗ lực vượt bậc hơn nữa trong quý IV để đạt được kết quả cao nhất. Tinh thần chung là Quốc hội luôn đồng hành với cả nước để thực hiện thành công "nhiệm vụ kép". Nhấn mạnh điều này tại phiên họp sáng 13.10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kỳ họp phải tiếp tục đổi mới, rút ngắn được tối đa thời gian làm việc nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng cao nhất với sản phẩm cuối cùng là các quyết sách đúng đắn nhất.

Quy hoạch, sử dụng đất hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí

Chiều qua, cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp quốc gia (Quy hoạch), các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, cần thống nhất mốc thời gian tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm quy hoạch đất đai phải đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Đặc biệt phải quy hoạch, khai thác, sử dụng đất thực sự có hiệu quả, phòng chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực và lợi ích nhóm trong sử dụng đất.

Cần những chỉ tiêu phản ánh về chất, đo đếm nguồn lực chính xác hơn

Thực hiện Kết luận số 01 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 3 vừa qua, Chính phủ đã rà soát, nghiên cứu xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và trình tại Phiên họp thứ 4 này. Tại Phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế thẩm tra dự án Luật này, nhiều đại biểu cho rằng, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu để bổ sung những chỉ tiêu thống kê phản ánh về chất, bảo đảm đo đếm chính xác, tạo cơ sở xây dựng chính sách tiếp cận thực tế tốt hơn.

"Xanh" hơn, số hóa và đổi mới, sáng tạo

Tại Phiên họp thứ Tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều qua, Chính phủ trình một bản Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 được đánh giá có chất lượng tốt, tiếp thu kịp thời các ý kiến tại Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII vừa qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội gợi mở thêm nhiều yếu tố cần chú ý để hoàn thiện Kế hoạch này, trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai tới. Như nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 không phải "phục hồi như cũ", mà phải "xanh hơn, số hóa, tăng cường năng lực đổi mới, sáng tạo".

Quyết liệt hơn, đổi mới cách nghĩ, cách làm, dám chịu trách nhiệm

“Phải có biện pháp quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, dám chịu trách nhiệm, để tổ chức thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả cao”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên họp chiều nay, 12.10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.