Cần giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện

Để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tại phiên thảo luận trực tuyến chiều qua, các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa cả về chính sách và tổ chức thực hiện để gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bởi dư địa từ khu vực này còn rất lớn. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị sớm xem xét điều chỉnh về chính sách, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đa dạng hóa hình thức tham gia, nhất là có phương thức và cách tính theo giá trị dòng tiền để tạo sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Thẳng thắn, sôi nổi và trách nhiệm

Trao đổi với báo chí bên lề ngày làm việc chính thức thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các đại biểu đánh giá không khí thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm; các tham luận được chuẩn bị chu đáo, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là những đột phá chiến lược đã được nêu trong Báo cáo chính trị. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ về các nội dung tâm đắc được đề cập trong các văn kiện trình Đại hội và quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra.

Xây dựng thể chế vượt trội, đột phá

Các nội dung về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... đã được thể hiện đậm nét, đồng bộ, hệ thống, xuyên suốt trong văn kiện trình Đại hội, có sự kế thừa, phát triển từ những bài học thành công và hạn chế thời gian qua, có tính đến các bối cảnh mới ở trong nước và quốc tế. Nhấn mạnh điều này, tại phiên thảo luận về văn kiện Đại hội sáng qua, nhiều đại biểu cũng cho rằng trong giai đoạn tới, để thúc đẩy các lĩnh vực này cần tập trung xây dựng thể chế vượt trội, với cách làm mới, đột phá trên cơ sở phát huy nội lực và phải chấp nhận rủi ro trong hoạt động đổi mới sáng tạo.

Xây dựng khuôn khổ pháp lý bảo vệ vững chắc thành quả

Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá… Chúng sử dụng tất cả công nghệ mới để chống phá một cách rất tinh vi nên cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ. Nhấn mạnh điều này trong cuộc trao đổi với báo chí bên lề ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội lần thứ XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cũng đặc biệt lưu ý vai trò của những người làm công tác lý luận, xây dựng luận cứ, các cơ quan thông tin truyền thông, việc xây dựng khuôn khổ pháp lý để bảo vệ vững chắc tất cả thành quả của chúng ta.

Nhìn nhận lại vai trò của văn hóa

Để cụ thể hóa những quan điểm mới về văn hóa tại dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, thực hiện sứ mệnh văn hóa “soi đường cho quốc dân đi”, trao đổi với báo chí bên lề ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội lần thứ XIII, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho rằng, điều cần làm trước tiên là cả hệ thống phải nhìn nhận lại, nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của đất nước.

Chủ động và quyết tâm hành động

Hôm qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã dành trọn một ngày để thảo luận các dự thảo Văn kiện trình Đại hội. 23 đại biểu, từ thực tiễn tại địa phương, công tác quản lý ngành, đã chắt lọc, tổng kết và đưa ra nhiều đề xuất quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển đột phá trong nhiều lĩnh vực, từ đó, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng mà dự thảo Văn kiện đề ra.

Tin tưởng và kỳ vọng

Đại hội XIII của Đảng khai mạc sáng qua với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Đồng thuận và đánh giá rất cao chủ đề của Đại hội, trao đổi với báo chí, các đại biểu cũng tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách tạo đột phá cho đất nước.

Triển khai văn kiện gắn với phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, nghiên cứu sâu, kỹ dự thảo các nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng để vận dụng triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Phong với Báo ĐBND.

Xứng với trọng trách trước Đảng và Nhân dân

Sáng nay, 26.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta - sẽ chính thức khai mạc. Trao đổi với báo chí, các đại biểu tham dự Đại hội khẳng định, sẽ làm hết sức mình, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm, dân chủ, để xem xét, quyết định các nội dung nghị sự, đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội, xứng với trọng trách mà Đảng và Nhân dân đã giao cho.

Niềm tin và khí thế mới

Trao đổi với báo chí, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY HÀ NỘI NGUYỄN THỊ TUYẾN nhận định, những thành tựu của nhiệm kỳ Khóa XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tạo niềm tin, khí thế mới cho đất nước phát triển trong giai đoạn tới. Tin tưởng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng nêu rõ, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo xây dựng các chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kế hoạch, đề án theo từng lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, cấp bách, đột phá, khâu yếu, việc khó, theo thời gian để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đề ra.

Dấu mốc quan trọng hướng tới tương lai

Sáng nay, 25.1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành ngày làm việc đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Đã gần một thế kỷ qua, mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng với nước ta đều là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Đại hội lần thứ XIII này, như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, “chắc chắn cũng sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước”.