Luật đấu giá tài sản năm 2016:

Quy định chặt chẽ điều kiện chọn doanh nghiệp tham gia đấu thầu