Vai trò của Hội đồng có ý nghĩa quan trọng là chức năng “nhạc trưởng”