Quan trọng nhất là khả năng đóng góp ý kiến vào việc xây dựng pháp luật