Chống dịch tốt là yếu tố duy trì phát triển kinh tế