Đề nghị bố trí vốn đầu tư phát triển các trường nghề