Bàn giao công tác quản lý, lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân