AIPA cam kết đồng hành, xây dựng một ASEAN đoàn kết, thịnh vượng, tự cường