Chuyển đổi số sẽ tăng cường hội nhập kinh tế trong khu vực