Hội nghị lần thứ 8 Uỷ ban đối ngoại Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam

Triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận cam kết