Điều chỉnh chính sách, pháp luật phù hợp yêu cầu thực tiễn