Cần ban hành Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế