Áp dụng các biện pháp đồng bộ phòng, chống cúm gia cầm 

Xem với cỡ chữ

      Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm vừa công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước khẩn trương áp dụng các biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch cúm gia cầm. Ban chỉ đạo yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại cấp cơ sở. Đồng thời mở chiến dịch thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch cúm gia cầm trên phạm vi toàn quốc.

BH