Bắc Ninh: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật 

Xem với cỡ chữ
Trước thực tế trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng lao động trẻ em, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, người sử dụng lao động, cha mẹ và bản thân trẻ em về lao động trẻ em trái quy định của pháp luật, đảm bảo trẻ em được phát triển toàn diện, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 675/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên xuống dưới 1%

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống dưới 1%. 100% lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi đã phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi. 95% lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.

Bé Trương Quang D. đang được chăm sóc tại bệnh viện /// Ảnh Nam Cường
Bắc Ninh phấn đấu, đến năm 2025, giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên xuống dưới 1%. Ảnh: Nam Cường

Ngoài ra, Bắc Ninh cũng đề ra mục tiêu, 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 70% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Tỉnh phấn đấu có 100% công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cộng tác viên thôn, khu phố làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 70% cán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em. 90% doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2030 duy trì giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống dưới 1%, giảm tối đa lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.

Phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời trường hợp sử dụng lao động trẻ em

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Bắc Ninh đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện. Trong đó có việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Nâng cao năng lực của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đoàn thể, các tổ chức, người sử dụng lao động, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và bản thân trẻ em về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, đảm bảo các quyền trẻ em.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, vận động nguồn lực thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc lồng ghép thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em và trẻ em tham gia lao động tại các làng nghề, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế phi chính thức. Cùng với đó, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh rà soát, khảo sát, thu thập thông tin, quản lý trẻ em nói chung và trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức đa dạng nhằm thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của xã hội đối với công tác phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, đội ngũ cộng tác viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; xử lý vi phạm việc sử dụng lao động trẻ em.

Song Hà