Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra Tờ trình số 1231/TTr-UBND ngày 30.8.2021 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh.
ác cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ các nội dung trong tờ trinh
Các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ các nội dung trong tờ trình

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Sở Tài chính trình bày nội dung Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai và các quy định có liên quan, thành viên Ban Pháp chế và các đại biểu đã trao đổi các nội dung trong Tờ trình.

Các đại biểu đề nghị làm rõ đối tượng và phạm vi áp dụng khi xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định khoản 2 Điều 6 Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 29.10.2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao để tạo điều kiện thuận lợi sau khi nghị quyết ban hành dễ triển khai, áp dụng; việc cần có quy định cụ thể giải thể thao nào để áp dụng.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình thống nhất thông qua chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai trình tại kỳ họp cuối năm 2021. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tham dự cuộc họp tham mưu UBND tỉnh rà soát đối tượng áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Gia Lai, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai áp dụng sau khi Nghị quyết được ban hành; tổ chức triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Thảo Chi