Báo Đại biểu Nhân dân 2021: Chủ động, thích ứng, sáng tạo, hiệu quả