Quy tắc ứng xử của Nghị viện châu Âu về lợi ích tài chính và xung đột lợi ích

Bảo đảm tính không vụ lợi, liêm chính, trung thực 

Xem với cỡ chữ
​​​​​​​Trong quá trình thực thi nhiệm vụ với vai trò là người đại diện cho người dân châu Âu, các nghị sĩ Nghị viện châu Âu phải tuân thủ nhiều quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử để bảo đảm tính không vụ lợi, liêm chính, minh bạch, trung thực, trách nhiệm giải trình và tôn trọng danh tiếng của cơ quan này. Họ sẽ chỉ hành động vì lợi ích công, không lợi dụng vị trí để tìm cách đạt được bất kỳ lợi ích tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp hay phần thưởng khác.

Nhiệm vụ chính của nghị sĩ 

Khi thực hiện các nhiệm vụ của mình, các thành viên của Nghị viện châu Âu sẽ: Không tham gia bất kỳ thỏa thuận nào để hành động hoặc bỏ phiếu vì lợi ích có thể làm tổn hại đến quyền tự do biểu quyết của họ, như được ghi trong Điều 6 của Đạo luật ngày 20.9.1976 liên quan đến việc bầu cử các thành viên của Nghị viện châu Âu theo chế độ phổ thông đầu phiếu trực tiếp và Điều 2 của Quy chế dành cho các thành viên của Nghị viện.

Ngoài ra, các nghị sĩ cũng không gạ gẫm, chấp nhận hoặc nhận bất kỳ lợi ích tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc phần thưởng nào khác để đổi lấy việc gây ảnh hưởng, hoặc biểu quyết về luật pháp, động cơ giải quyết, tuyên bố bằng văn bản hoặc câu hỏi được nêu trong Nghị viện hoặc bất kỳ Ủy ban nào của Nghị viện, và sẽ có ý thức tìm cách tránh mọi tình huống có thể ám chỉ hối lộ hoặc tham nhũng.

Xung đột lợi ích

Xung đột lợi ích là việc một nghị sĩ châu Âu có lợi ích cá nhân có thể ảnh hưởng không thích hợp đến việc thực hiện các nhiệm vụ của mình với tư cách là thành viên của Nghị viện. Xung đột lợi ích không tồn tại khi nghị sĩ chỉ được hưởng lợi với tư cách là thành viên của công chúng hoặc của một nhóm lớn người.

Do đó, bất kỳ nghị sĩ nào nhận thấy rằng mình có xung đột lợi ích sẽ ngay lập tức thực hiện các bước cần thiết để giải quyết, phù hợp với các nguyên tắc và quy định của Bộ Quy tắc ứng xử. Nếu không thể giải quyết xung đột đó, họ phải báo cáo việc này với Chủ tịch Nghị viện bằng văn bản. Trong một số trường hợp, nghị sĩ có thể tìm kiếm tư vấn tin cậy từ Ủy ban Tư vấn về ứng xử của nghị sĩ.

Bên cạnh đó, các nghị sĩ phải tiết lộ, trước khi phát biểu hoặc biểu quyết tại phiên họp toàn thể, tại một trong các cơ quan của Nghị viện, hoặc nếu được đề xuất với tư cách là báo cáo viên, phải báo cáo mọi xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm ẩn liên quan đến vấn đề đang được xem xét. Việc tiết lộ như vậy sẽ được thực hiện bằng văn bản hoặc bằng lời nói với chủ tọa.

Nguồn: ITN

Khai báo của nghị sĩ

Vì lý do minh bạch, các nghị sĩ châu Âu phải chịu trách nhiệm cá nhân đệ trình lời khai về lợi ích tài chính cho Chủ tịch Nghị viện vào cuối kỳ họp bán phần đầu tiên sau cuộc bầu cử vào Nghị viện châu Âu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhậm chức với Nghị viện trong suốt nhiệm kỳ Nghị viện. Họ sẽ thông báo cho Chủ tịch Nghị viện về bất kỳ thay đổi nào có ảnh hưởng đến lời khai của họ trong vòng 30 ngày kể từ khi mỗi thay đổi xảy ra..

 Việc kê khai các khoản lợi ích tài chính phải có các thông tin sau đây và được cung cấp một cách chính xác:

Trước hết là (các) nghề nghiệp của nghị sĩ trong thời gian 3 năm trước khi người đó nhậm chức nghị sĩ châu Âu và tư cách thành viên của họ trong thời gian đó tại bất kỳ Hội đồng quản trị hoặc ủy ban nào của các công ty, tổ chức phi chính phủ, hiệp hội hoặc các tổ chức khác các cơ quan được thành lập theo luật,

Tiếp đến là bất kỳ mức lương nào mà nghị sĩ nhận được để thực hiện nhiệm vụ ở Nghị viện khác, hay bất kỳ hoạt động được trả công thường xuyên nào mà họ thực hiện cùng với việc thực hiện nhiệm vụ tại văn phòng của mình, cho dù với tư cách là một nhân viên hay một người tự kinh doanh.

Các nghị sĩ châu Âu cũng phải khai báo tư cách thành viên của bất kỳ hội đồng hoặc ủy ban nào của bất kỳ công ty, tổ chức phi chính phủ, hiệp hội hoặc các cơ quan khác được thành lập theo luật, hoặc bất kỳ hoạt động bên ngoài có liên quan nào khác mà nghị sĩ thực hiện, cho dù tư cách thành viên hoặc hoạt động được đề cập là được trả thù lao hay không được trả thù lao.

Các nội dung khai báo khác còn có bất kỳ hoạt động bên ngoài được trả thù lao không thường xuyên (bao gồm viết, thuyết trình hoặc tư vấn chuyên gia), nếu tổng số tiền thù lao vượt quá 5.000 EUR trong một năm dương lịch; bất kỳ khoản nắm giữ nào trong bất kỳ công ty hoặc quan hệ đối tác nào, nơi có những tác động tiềm ẩn về chính sách công hoặc nơi mà việc nắm giữ đó mang lại cho nghị sĩ ảnh hưởng đáng kể đối với các công việc của cơ quan được đề cập; bất kỳ hỗ trợ nào, cho dù về mặt tài chính hay liên quan đến nhân sự  hoặc vật chất, bổ sung cho những hỗ trợ mà Nghị viện cung cấp và cấp cho nghị sĩ liên quan đến các hoạt động chính trị của họ bởi các bên thứ ba, mà danh tính của họ sẽ được tiết lộ; bất kỳ lợi ích tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động làm nhiệm vụ của nghị sĩ…

 Các thông tin khai báo sẽ được cung cấp cho Chủ tịch Nghị viện và được công bố trên trang web của Nghị viện. Đặc biệt, các nghị sĩ sẽ không được bầu giữ chức vụ của Nghị viện hoặc của một trong các cơ quan của Nghị viện, hoặc được chỉ định làm báo cáo viên hay tham gia vào một phái đoàn chính thức, nếu họ chưa nộp lời khai về lợi ích tài chính của mình.

Thái Anh