Bế mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội