Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội