Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội