Bình Định hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

Xem với cỡ chữ

Sở Công thương Bình Định đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, theo đó triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển cả sản xuất và thị trường cho các sản phẩm này.

Trong Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh, Bình Định phấn đấu 100% các cơ sở CNNT có nhu cầu hỗ trợ được hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; số lượng sản phẩm đăng ký và số lượng sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu kỳ bình chọn sau cao hơn kỳ bình chọn trước. Đồng thời, các đơn vị thuộc Sở Công thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đều có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động hỗ trợ.

Nội dung hỗ trợ được Sở Công thương tỉnh xác định khá đa dạng, bao gồm: Cung cấp thông tin, hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm; hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ tự công bố sản phẩm. Các cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cũng được xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương; tham gia các chương trình xúc tiến thương mại; phát triển thương mại điện tử.

Là đơn vị chủ trì thực hiện chương trình khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định được giao nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở lập hồ sơ đề án. Chủ trì, xây dựng các đề án về công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm CNNT tiêu biểu trên các phương tiện truyền thông. Tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm.

Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh được giao chủ trì triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh tham gia Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm; hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu phù hợp với thị trường mục tiêu; giới thiệu sản phẩm tại các điểm bán hàng Việt, điểm bán sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh...; làm cầu nối giao thương tại các hội nghị, hội chợ triển lãm, diễn đàn trong và ngoài nước.

MH