Bình Phước: Cần giải pháp khắc phục hạn chế nhân lực y tế tuyến cơ sở 

Xem với cỡ chữ

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa X, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã họp tổ thảo luận, đóng góp ý kiến. Tại Tổ đại biểu số 10 và 11, các đại biểu đã tập trung thảo luận kết quả thực hiện 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 so với nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Phân tích, làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu chưa đạt như: Tốc độ tăng GRDP; thu - chi ngân sách; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia… Các đại biểu cũng quan tâm đến tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển chưa bền vững. Thảo luận về các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2021, đại biểu Tổ số 3, 8, 9 cho rằng, nhân lực y tế tuyến cơ sở còn hạn chế, khó đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch hiện nay, đề nghị UBND tỉnh cần đưa ra giải pháp khắc phục...

LÊ PHƯỚC