Bình Dương

Bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương phục vụ phòng chống dịch 

Xem với cỡ chữ

Thẩm tra nội dung Tờ trình số 3717/TTr-UBND ngày 4.8.2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Dương nhận thấy: Xét tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, cần nguồn lực về tài chính thực hiện công tác phòng chống dịch. Do vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 tại Nghị quyết số 01/NQHĐND là cần thiết và đúng thẩm quyền (theo quy định tại Khoản 5, Điều 30, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015). Mục đích nhằm kịp thời có cơ sở giao dự toán bổ sung cho các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị, thành phố phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy dự thảo nghị quyết chủ yếu điều chỉnh 2 nội dung là cần thiết, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương. Cụ thể: Điều chỉnh tổng nguồn thu ngân sách địa phương từ 26.298 tỷ 102 triệu đồng thành 27.630 tỷ 102 triệu đồng, tăng 1.332 tỷ đồng so với Nghị quyết số 01/NQ-HĐND. Trong đó, chủ yếu điều chỉnh tăng thu kết dư từ 2.980 tỷ 748 triệu đồng thành 4.312 tỷ 748 triệu đồng, tăng 1.332 tỷ đồng so với Nghị quyết số 01/NQ-HĐND. Toàn bộ số tăng kết dư 1.332 tỷ đồng dùng để chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19; các nội dung thu còn lại vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND.

Điều chỉnh tổng chi ngân sách địa phương từ 26.298 tỷ 102 triệu đồng thành 27.630 tỷ 102 triệu đồng, tăng 1.332 tỷ đồng so với Nghị quyết số 01/NQHĐND. Trong đó, chủ yếu tăng chi thường xuyên từ 12.064 tỷ đồng thành 13.396 tỷ 2 đồng, tăng 1.332 tỷ đồng so với Nghị quyết số 01/NQ-HĐND. Toàn bộ số tăng 1.332 tỷ đồng này được bố trí riêng cho công tác phòng chống dịch Covid - 19; các nội dung chi còn lại vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND.

Thuộc trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống dịch bệnh (được áp dụng theo trình tự, thủ tục rút gọn), trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 18.3.2021 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10.12.2020 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 vừa được thông qua bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết của đại biểu HĐND tỉnh với 100% đại biểu tán thành, có hiệu lực từ ngày 6.8.2021.

NGUYỄN NHẬT