Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025:

Các chỉ tiêu hàng năm cần phấn đấu đạt cao hơn