Cần có Luật Phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ 

Xem với cỡ chữ
Đây là ý kiến của các đại biểu tại hội thảo Đề xuất một số nội dung chính của Dự án Luật Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo đề dẫn về sự cần thiết ban hành Luật Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; giới thiệu luật và mô hình phổ cập của các quốc gia trong khu vực. Hầu hết các nhà khoa cho rằng, việc phổ biến kiến thức về KH - CN có vai trò rất lớn nhưng chưa thực sự được chú trọng. Vì vậy, việc xây dựng luật này là nhu cầu thiết yếu, là đòi hỏi cấp thiết, tạo hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy việc phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ…

PHƯƠNG ANH