Dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc

Cần nghiên cứu thấu đáo để bảo đảm chế độ, chính sách