Phiên họp thứ Tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cần rõ nét hơn trọng tâm ngành, lĩnh vực cụ thể cần cơ cấu lại