ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện (Điện Biên)

Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã 

Xem với cỡ chữ
"Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cần hết sức chú trọng kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã. Khi hợp tác xã được quan tâm phát triển sẽ tạo ra động lực và đột phá phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp OCCP và cả nông nghiệp công nghệ cao…"- ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện (Điện Biên) nói.

Khẳng định, trước bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2020 và 2021, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 -2025 là hết sức cần thiết, ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện lưu ý về vai trò kinh tế tập thể, đó là vai trò của các hợp tác xã trong cơ cấu lại nền kinh tế.

"Đối với nền kinh tế của Việt Nam, bất kỳ giai đoạn nào, thời kỳ nào, hoàn cảnh lịch sử nào cũng đều chú trọng đến kinh tế hợp tác xã. Trong mối quan hệ hữu cơ, kinh tế địa phương cần tập trung phát triển để giải quyết vấn đề cơ bản cho các vùng nông thôn và miền núi. Thực tiễn cho thấy, phát triển kinh tế địa phương, kinh tế hợp tác xã chính là hỗ trợ đắc lực cho kinh tế Trung ương, cho kinh tế quốc dân và các tập đoàn kinh tế chủ đạo của nhà nước. Điều đó đã được chứng minh trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19."- ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện nói.

Trong giai đoạn hiện nay, về quan điểm, chúng ta đã khẳng định vai trò của kinh tế tập thể. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030. Do đó, cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cần hết sức chú trọng kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã. Khi hợp tác xã được quan tâm phát triển sẽ tạo ra động lực và đột phá phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp OCCP và cả nông nghiệp công nghệ cao… Mô hình hợp tác xã phù hợp với các địa phương và sẽ phát huy được nỗ lực, sáng tạo của các hộ nông dân, những người chủ của hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, các hộ nông dân sẽ nhận được sự hỗ trợ có hiệu quả của hợp tác xã và qua đó tiết kiệm sự tối đa hỗ trợ của Nhà nước qua các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi cũng như phát huy các liên kết của doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thương mại.

Xuân Tùng lược ghi