Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu 

Xem với cỡ chữ
Chiều 1.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu nhân dịp tham dự Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt
Ảnh: Lâm Hiển

Báo cáo với Chủ tịch QH, đại diện các trí thức khoa học và công nghệ khẳng định, ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước, đội ngũ trí thức nói chung, trí thức khoa học, công nghệ nói riêng dù ở bất kỳ giai đoạn nào của lịch sử, cũng làm việc tích cực, cống hiến hết mình, đóng góp vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thực hiện vai trò phản biện xã hội. Trong bối cảnh cuộc các mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, nước ta phải chớp thời cơ, đi tắt, đón đầu. Nhấn mạnh điều này, các trí thức khoa học, công nghệ cũng bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ trí thức; đề nghị QH ban hành các văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của các hội, liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để các trí thức phát huy hơn nữa vai trò của mình, đóng góp cho đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, 112 trí thức tiêu biểu được vinh danh trong Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm nay và đông đảo các trí thức đang hoạt động trong các lĩnh vực là nhân tố quan trọng cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Với quan điểm khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong việc đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước. Nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển khoa học, công nghệ và xây dựng đội ngũ trí thức đã được ban hành. Vì thế, phát triển nguồn khoa học, công nghệ trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, nâng cao sức mạnh của quốc gia.

Chủ tịch QH ghi nhận, trong nhiều năm qua, các nhà trí thức, nhà khoa học, cũng như các ngành khoa học đã có sự đóng góp rất quan trọng trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước. Vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức không ngừng được củng cố, nâng cao, tăng cả về số lượng và chất lượng. Đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị, mang tính ứng dụng cao, được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống. Trước đây, chúng ta hay nói, các đề tài nghiên cứu nghiệm thu xong, hội đồng cho ý kiến, chấm điểm xong mang vào ngăn kéo. Giờ ít nói đến điều đó mà đề tài đó đã đi vào thực tiễn đời sống và ứng dụng trong sản xuất, vào trong các hoạt động kinh tế của đất nước.

Những đóng góp ấy đã góp phần thay đổi bộ mặt của đất nước, trong lĩnh vực nông nghiệp làm thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện lao động, tăng thu nhập cho người dân.  Đồng thời, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học, đóng góp tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo cơ sở đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều trí thức, nhà khoa học đã vinh dự được trao tặng các danh hiệu cao quý của Nhà nước như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Giải thưởng Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, có những nhà khoa học được phong anh hùng lao động, được vinh danh tại các diễn đàn trong nước và quốc tế. Sự phát triển và những thành tựu của đất nước đạt được trong 30 năm đổi mới có sự đóng góp quan trọng của các nhà trí thức khoa học, công nghệ trên cả nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các nhà khoa học thăm phòng Diên Hồng nhà Quốc hội
Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch QH mong muốn, các trí thức, nhà khoa học tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tập hợp và tạo điều kiện nhiều hơn nữa đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa cho nền khoa học, công nghệ nước nhà.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với nước ta, Chủ tịch QH đề nghị các trí thức khoa học, công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển khoa học, công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27.9.2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương ngày 30.5.2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tập hợp, động viên và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ.

Chủ tịch QH lưu ý,các trí thức khoa học công nghệ cần đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo, bám sát thực tiễn sản xuất, đời sống, nhu cầu của nền kinh tế thị trường để có nhiều hơn nữa những công trình nghiên cứu phù hợp, mang tính ứng dụng cao đi vào cuộc sống; đặc biệt là góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa, khẳng định thương hiệu của hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch QH đề nghị, cần tiếp tục bám sát các mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để định hướng hoạt động phát triển khoa học, công nghệ; đồng thời tích cực tiếp thu, cập nhật những kiến thức mới của khoa học, công nghệ trên thế giới để ứng dụng vào Việt Nam, tạo điều kiện để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước nhà. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, công nghệ sáng tạo, nâng cao chất lượng các diễn đàn trí thức, tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện, giám định các chính sách, chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ, chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy cơ chế phối hợp, liên kết chặt chẽ của các hội thành viên.

Ảnh: Lâm Hiển

Nhân dịp này, Chủ tịch QH cũng mong muốn các cấp, các ngành tạo điều kiện và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất; nghiên cứu có chế độ đãi ngộ tương xứng để các nhà trí thức, nhà khoa học yên tâm cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Đảng và Nhà nước đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật tạo hành lang pháp lý, cũng như bố trí nguồn lực tài chính để đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, việc đầu tư cho khoa học, công nghệ còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Chủ tịch QH mong muốn các trí thức cùng chia sẻ những khó khăn chung này; đồng thời, nhấn mạnh, QH sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là những quy định pháp luật liên quan đến khoa học, công nghệ nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng. Chủ tịch QH mong các nhà khoa học lan tỏa niềm đam mê, say mê khoa học công nghệ để đóng góp cho đất nước. QH sẽ luôn lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học nói chung để nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực.

Phạm Thúy