Đà Nẵng

Chú trọng công tác truyền thông về phòng, chống thiên tai 

Xem với cỡ chữ
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 15.7.2021 về truyền thông phòng, chống thiên tai đến năm 2030, nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, để triển khai có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại, từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

Phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa thiên tai

Thông qua tuyên truyền đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và người dân TP. Đà Nẵng. Đồng thời, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt... và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để hình thành văn hóa phòng ngừa, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của toàn dân, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai.

Cụ thể, tập trung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, cộng đồng trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuyên truyền cho người dân các kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, chủ động phối hợp với chính quyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; xu thế biến đổi khí hậu, diễn biến tình hình thiên tai trên thế giới và Việt Nam; những tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu tới kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân.

Tuyên truyền về tầm quan trọng của việc lồng ghép công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Rà soát, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát an toàn thiên tai trong tất cả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro do thiên tai. Thông tin việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét...

Thông tin về việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thông tin việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuấn hóa, hiện đại. Đồng thời, biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị; phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, khó đoán. Nguồn: ITN
Thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, khó đoán.
Nguồn: ITN

Định hướng thông tin, nâng cao nhận thức

UBND thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì chỉ đạo, định hướng thông tin để các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên quán triệt nâng cao nhận thức toàn thể nhân dân về công tác phòng, chống thiên tai và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng. Hướng dẫn lực lượng tuyên truyền viên cơ sở lồng ghép nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố. Hằng năm, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền truyền phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên hệ thống thông tin điện tử, dịch vụ viễn thông và mạng xã hội. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các sở, ban, ngành liên quan chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đến cung cấp thông tin cho địa phương. Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp tài liệu, thông tin về các đợt thiên tai; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tài liệu tập huấn về các hoạt động phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại cộng đồng và các tài liệu liên quan khác cho các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện công tác truyền thông. Phối hợp với các đơn vị trong công tác tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai tại địa phương. Chỉ đạo, triển khai và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên hệ thống thông tin cơ sở cấp quận, huyện, phường, xã. Đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của các địa phương tuyên truyền công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thảo Tâm