Chú trọng giám sát việc sử dụng quyền lực và nguồn lực của đất nước