Chuyển tải ý kiến cử tri đến nghị trường khách quan và kịp thời