Có nhiều thông tin thì càng có sự lựa chọn chính xác