Công bố 4 nghị quyết của Quốc hội và 15 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có Văn bản số 4149/TTKQH-TT về việc công bố các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV.

Các nghị quyết của Quốc hội được công bố lần này, gồm: Nghị quyết số 124/2020/QH14 về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được công bố lần này, gồm: Nghị quyết số 1069/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1070/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1071/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1072/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1073/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1074/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1075/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1076/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1077/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1078/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1079/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1080/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1081/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1082/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1083/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Nghị quyết số 133/2020/QH14, Quốc hội quyết nghị: Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Chủ nhật, ngày 23.5.2021.

Theo các Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định:

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Trí Dũng, kể từ ngày 5.11.2020. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Đặng Thị Phương, kể từ ngày 5.11.2020. Phê chuẩn kết quả bầu ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 5.11.2020.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Phan Chung, kể từ ngày 9.11.2020. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, kể từ ngày 29.10.2020.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Giàng Mạnh Nhà, kể từ ngày 9.11.2020. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, kể từ ngày 9.11.2020. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Xuân Cường, kể từ ngày 9.11.2020.

Phê chuẩn kết quả bầu ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 9.11.2020. Phê chuẩn kết quả bầu ông Lý Bình Minh,Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 9.11.2020. Phê chuẩn kết quả bầu ông Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 9.11.2020.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Rạnh, kể từ ngày 11.11.2020. Phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 11.11.2020.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Đặng Tuyết Em, kể từ ngày 6.11.2020. Phê chuẩn kết quả bầu ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 6.11.2020…

Toàn văn các Nghị quyết được đăng toàn văn trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân (http//www.daibieunhandan.vn).

Nguyễn Vũ