Công bố quyết định thanh tra Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Vừa qua, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 2330/QĐ-BKHCN ngày 28.8.2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra đối với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ khi công bố Quyết định.

Theo Quyết định số 2330/QĐ-BKHCN, nội dung thanh tra gồm: Chấp hành quy định công khai trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Việc xây dựng dự toán và thực hiện dự toán nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chấp hành các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chấp hành quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chấp hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.


Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành đối với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc công khai, minh bạch và đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động nghiên cứu triển khai các đề tài, dự án KH-CN; đẩy mạnh công tác thống kê về KH-CN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu chung về KH-CN, thông qua đó sẽ hỗ trợ  cho công tác xây dựng dự toán kế hoạch về KH-CN.

Lan Chi