Chủ tịch Quóc hội làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp

Công tác nghiên cứu lập pháp phải phục vụ kiến tạo phát triển