Tọa đàm “Thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội với việc đổi mới giáo dục phổ thông”

Công tác triển khai được chuẩn bị sẵn sàng với tâm thế rất tốt