Công ty xổ số kiến thiết được trừ một số chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn công ty xổ số kiến thiết tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Dự thảo nêu rõ: Các khoản chi của công ty xổ số kiến thiết để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty xổ số kiến thiết nếu đúng đối tượng và có đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định sau:

Trường hợp khoản chi tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động thông qua một cơ quan, tổ chức tại địa phương do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận, hồ sơ xác định khoản tài trợ gồm: Danh sách người bán lẻ xổ số lưu động được nhận hỗ trợ và tổng giá trị khoản tài trợ của công ty xổ số kiến thiết có xác nhận của đại diện cơ quan, tổ chức là đơn vị nhận tài trợ; Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Trường hợp khoản chi hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người bán lẻ xổ số lưu động đáp ứng các điều kiện sau: Thực tế đã chi hỗ trợ cho người bán lẻ xổ số lưu động, có chứng từ chi tiền từ ngày 1.4.2020; Danh sách người bán lẻ xổ số lưu động được nhận hỗ trợ từ các nguồn tài chính hợp pháp của công ty xổ số kiến thiết do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại Khoản 4, Điều 8, Chương IV Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Người đại diện theo pháp luật của công ty xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng từ quy định nêu trên.

Ng.Ngân