7 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW ở Bình Định

Cuộc sống người nghèo sang trang mới 

Xem với cỡ chữ
Đồng thuận, trách nhiệm, nhiệt huyết, tập trung mọi nguồn lực lo cho người nghèo… là phương châm hành động của cả hệ thống chính trị Bình Định, trong đó có Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh. Tinh thần này một lần nữa được củng cố, tiếp sức thêm khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 40/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Nhờ đó, đời sống hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở Bình Định đã sang trang mới.

Trên dưới đồng lòng

Điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW ở tỉnh Bình Định 7 năm qua là tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị trong huy động nguồn lực, tập trung nguồn vốn giúp dân cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

	Nguồn vốn chính sách đã giúp người nghèo Bình Định có cuộc sống ổn định Ảnh: Đông Dư
Nguồn vốn chính sách đã giúp người nghèo Bình Định có cuộc sống ổn định
Ảnh: Đông Dư

Ngay sau khi có Chỉ thị, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị đến cán bộ chủ chốt các cấp để triển khai thực hiện. Đặc biệt, giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Tỉnh ủy còn có công văn chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và hội đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 40/CT-TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư về tín dụng chính sách, trong đó, nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm là ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Đơn cử, thực hiện Chỉ thị, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh hàng năm ưu tiên bổ sung ngân sách cho NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó, có những đối tượng chính sách đặc thù của địa phương. Nhờ đó, đến nay, vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH Bình Định đạt hơn 358 tỷ đồng. Riêng 9 tháng năm 2021, dù gặp khó khăn về dịch Covid-19, nguồn vốn ngân sách của Tỉnh ủy thác sang NHCSXH vẫn tăng 135,6 tỷ đồng so với cả năm 2020; 11/11 đơn vị cấp huyện hoàn thành kế hoạch chuyển vốn ngân sách cả năm 2021, dẫn đầu là thị xã An Nhơn với 4,9 tỷ đồng, tiếp đến huyện Tuy Phước gần 3,6 tỷ đồng.

Cùng với việc tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước vào đầu mối là NHCSXH tháng 9.2021, UBND tỉnh Bình Định còn dành 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tiết kiệm chi tiêu giao cho NHCSXH, để cho vay, hỗ trợ kịp thời 2.000 hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm mới.

Thay đổi toàn diện đời sống người nghèo

Nhờ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, đến nay, tổng nguồn vốn ưu đãi ở Bình Định đạt 4.744 tỷ đồng, tăng 428,2 tỷ đồng so với 31.12.2020, tạo đà cho NHCSXH tỉnh đạt tốc độ dư nợ lên 11,5%/năm, trợ giúp kịp thời 29 nghìn lượt hộ nghèo và gia đình đồng bào DTTS trên vùng núi cao Vĩnh Thạch, An Lão, ngoài biển đảo xa Cù Lao Xanh, Phù Mỹ, Phù Cát; giúp họ dễ dàng vay vốn, đầu tư hiệu quả thâm canh ruộng vườn, phát triển kinh tế đồi rừng, nuôi trồng đánh bắt thủy sản.

Trong suốt 19 năm qua, nhất là sau 7 năm thực hiện Chỉ thị 40 và Kết luận 06 của Ban Bí thư, dòng chảy vốn chính sách ở Bình Định luôn được khơi thông đến khắp mọi nơi, mọi lúc, vượt qua mọi khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Đồng vốn tín dụng ưu đãi được đầu tư đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao, giúp 30 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm cho hơn 17 nghìn lao động; tạo điều kiện hỗ trợ hàng nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn chi phí học tập. Nguồn vốn chính sách đã trở thành công cụ hữu hiệu, giúp Bình Định thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới với những con số khá ấn tượng: giai đoạn 2015 - 2020 giảm bình quân 1,83%/năm với 37.000 hộ thoát nghèo; 4/11 huyện và 78/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Giám đốc NHCSXH Bình Định Đoàn Trung Thành, kết quả trên có được là nhờ cấp ủy chính quyền địa phương đã quán triệt sâu sắc, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị 40/CT-TW; luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của tín dụng chính sách trong cuộc hành trình vì an sinh và công bằng xã hội.

Tuy nhiên, chưa hài lòng với những thành quả trên, tỉnh Bình Định đang tập trung tiếp tục đưa Chỉ thị vào cuộc sống mạnh mẽ hơn. Tỉnh xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, trong đó, chú trọng huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách; tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH tạo lập nguồn vốn, mở rộng đối tượng chính sách, nâng mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với mục tiêu các chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ lợi thế ấy, NHCSXH Bình Định tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, của địa phương, tích cực tham mưu, nỗ lực hoạt động để guồng máy tín dụng chính sách chạy đều, góp phần thiết thực trong công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Dư Minh Uyên