Đà Nẵng và Bộ tài chính xếp thứ 1 về sẵn sàng phát triển, ứng dụng CNTT và truyền thông Việt Nam năm 2020 

Xem với cỡ chữ
Theo báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2020, Đà Nẵng ở vị trí dẫn đầu trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cung cấp dịch vụ công, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ nhất.